10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 155-156-157-158-159-161 Cevapları

calismakitabim tarafından yazıldı.. Yayınlanma 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 155-156-157-158-159-161 Cevapları

SAYFA 150

II.MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI

1-Fransız İhtilali’nin yaygınlaştırdığı özgürlük ve milliyetçilik kavramlarından neler

 anladığınızı ifade ediniz.

 

 

 

Özgürlükten,Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi gerektiğini anlıyorum

 Milliyetçilik kavramından ; Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmayı anlıyorum.

2-Fransız İhtilali, Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiş olabilir? Araştırınız.

 

Fransız ihtilali Osmanlı ülkesindeki azınlıklar arasında milliyetçilik fikrinin yayılmasına sebep olmuştur. Balkanlarda başlayan milliyetçilik hareketleri Osmanlı devletinin parçalanmasına sebep olmuştur.

 

Fransız ihtilalinin getirdiği ilkeler Osmanlı aydınlarını da etkilemiştir. Bu etki; Senedi İttifak, 2.Mahmut ıslahatları, Tanzimat fermanı, Islahat fermanı ve Meşrutiyet olaylarında açıkça görünür.

……………..

1-II. Mahmut’un çağdaşı olan Avrupalı yöneticilerin Osmanlı Devleti’ndeki azınlıkların durumları ve

 isyanlarına bakış açılarını yorumlayınız.

 

Rusya gibi devletler kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı Devletini dağıtmak için azınlıkları korumaya çalışmışlardır.

 

Avusturya ise kendisi için tehlikeli olan Rusların bakış açısını beğenmemiş ve isyan eden slav devletlerine destek vermemiştir.

 

2-Ahmet Cevdet Paşa’nın yukarıdaki açıklamalarını inceleyerek Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilali

 karşısındaki tutumunu açıklayınız

 

Devrimin ortaya attığı düşüncelerin anlamını ve doğuracağı tehlikeyi

 bilmedikleri, göremedikleri için; soğukkanlı, kendilerinden emin bir durumda devrime aldırış etmiyorlardı.

 

SAYFA 156

 

SORU : Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı’dan başka hangi devletlere de etki

 etmiştir?Tartışınız.

 

Fransız ihtilalinin yaydığı Milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukları parçalamış milli devletlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

 

Modern milliyetçi düşünce 1789-1799 Fransız Devrimi’nin fikirlerinden doğmuştur. Avrupa tarihindeki ilk milliyetçi hareketlere, Napoleon istilası (1804-1815) altındaki Almanya’da rastlanır. Aynı yıllarda, Rus işgalindeki Polonya’da güçlü bir milliyetçi akım doğdu. 1821′de Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanan Yunanistan, Avrupa’nın milliyetçi çevrelerinde çok heyecanlı destek buldu. 1848′de Avusturya İmparatorluğu’na karşı ayaklanan Macarlar, daha sonra Çekler ve Sırplar, milliyetçilik akımını Orta Avrupa’ya taşıdılar. 1860-1870 yılları arasında gerçekleşen İtalya birliği, devrimci milliyetçiliğin en büyük zaferlerinden biri olarak algılandı. 1870′lerde Rusya’da doğan Pan-Slavizm akımı, yayılmacı milliyetçiliğin ilk örneklerinden biri idi.

 Milliyetçiliğe yol açan en önemli etken, daha önce hükümdar ve sülale zemininde tanımlanan siyasi aidiyet duygusunu, hükümdardan bağımsız olarak, “halk”a maletme gereğiydi. Siyasi aidiyet ve itaat, “halk”ın ortak iradesine dayandırılmalıydı. Bu nedenle 19. yüzyılda milliyetçilik, radikal, devrimci, anti-monarşist, yerleşik düzene zıt bir siyasi düşünce olarak değerlendirildi.

“Halk”ı tanımlamanın güçlüğü, milliyetçi düşünürleri —bazen olguları ve mantığı zorlama pahasına— olağanüstü duygusal anlamlar yüklemeye sevketti. Örneğin (ayrı lehçeler konuşan) Sicilyalılar veya Venedikliler ayrı bir ulus mu, yoksa İtalyan ulusunun parçası mıydı? Avusturya ulusu var mıydı? Makedonlar ayrı bir ulus mu, Bulgar mı, yoksa Güney Slavların bir boyu muydu? Bu konularda farklı görüşleri savunanlar, benimsedikleri ulusa hayali bir tarih ve hayali kökenler atfederek, onun ezelden beri “doğal olarak” varolduğunu kanıtlamaya çalıştılar. Farklı lehçeler konuşan toplumlarda, ortak bir ulusal dil oluşturmaya büyük önem verildi.

 

SORU : Tepedelenli Ali Paşa’nın isyanından Rumlar nasıl yararlanmış olabilirler?

 

Bu isyan böylece bastırılmış olmasına rağmen ortaya çıkan kargaşalık bağımsızlık isteyen Rumların işine yaradı. Gitgide örgütlerini güçlendirdiler ve taleplerini arttırdılar. Sonunda 1829 yılında Yunanistan, Rusya’yla yapılan Edirne Antlaşmasıyla bağımsızlığını kazandı.

SAYFA 157

1-Avrupalı sanatçıların Yunan isyanına destek vermelerinin nedenleri neler olabilir?

 

İngiltere,Fransa ve Rusya ,Osmanlıdan Yunanlılara, Sırbistan ve Romanyada olduğu gibi prenslik vermesini istiyorlardı.

Avrupada da büyük bir kamuoyu baskısı vardı.Bu yüzden,şair Lord Byron, ressam Delacroix, yazar Victor Hugo vs. gibi aydınlar eserlerinde Yunan isyanına destek çıktı.

 

2-Yahya Kemal’in şiirinden yola çıkarak Balkan topraklarının kaybedilişinin Türk toplumu

 üzerindeki etkileri hakkında neler söylenebilir?

 

Balkanlara hasret duyuyorlar.Kalpleri hüzünlü.Atalarının yaptığı akınları özlemle düşünüyorlar.Ordusu yenilince,hepsi yas tutmuş.

Her gece rüyalarına girecek kadar etkilenmişler.

 

SAYFA 158

 

SORU : Yunan isyanı sonra çıkmasına rağmen Yunanlıların Sırplardan önce başarılı olmasının

 nedenleri neler olabilir?

 

çünkü,İngiltere, Fransa, Rusya kendi çıkarlarını dikkate alarak Osmanlı Devleti’nden Yunanistan’a

 özerklik verilmesini istediler.

İngiltere, Fransa ve Rusya isteklerini

 zorla kabul ettirebilmek için Osmanlı Devleti’ne savaş

açtılar. 1827′de Navarin’deki Osmanlı donanmasını

yaktılar. Osmanlı Devleti bu devletlerden zararın

 karşılanmasını istediyse de vermediler. Hatta Rusya

 bu isteğe savaşla karşılık verdi.

 Osmanlı Devleti Yeniçeri Ocağı nı kaldırmış, yerine

 yeni bir ordu kurmuştu. Ama kurulan bu ordu savaşa

 hazır değildi. Donanması da Navarin’de yakılmıştı. Bu

 durumdan faydalanan Rusya batıda Edirne’yi, doğuda

 da Kars ve Erzurum’u işgal edip Trabzon’a doğru

 ilerledi.

 Prusya’nın aracılığı ile zor durumda kalan Osmanlı

Devleti, Ruslarla 1829′da Edirne Antlaşması’nı

imzaladı.

Bu antlaşmaya göre

 Yunanistan bağımsız olacaktı.

 

SORU : Yukarıdaki tabloda adı verilen azınlıklarla bağımsızlık aşamalarını eşleştiriniz.

 

AZINLIKLAR :

 ( ) Sırbistan’ın Özerkliği : Edirne Antlaşması

( )Yunanistan’ın Bağımsızlığı : Edirne Antlaşması

( ) Sırbistan’ın Bağımsızlığı : Berlin Antlaşması

( ) Karadağ’ın Bağımsızlığı : 1878′deki Berlin Kongresi

 ( ) Bulgaristan’ın Bağımsızlığı : II. Meşrutiyet ve 31 Mart Olayı

( ) Romanya’nın Bağımsızlığı : 1878 Berlin Kongresi

 

AÇIKLAMA : Eşleştirmeleri yaparken dikkat dağınıklığı sonucu hata yapmış olabilirim.Sınıfta öğretmeniniz anlatırken iyi dinleyin

 

SORU : Osmanlı Devleti’nde çıkan azınlık ayaklanmalarının nedenleri nelerdir?

 

KISACA :Osmanlı Devleti himayesinde yüzyıllarca rahat, huzur ve barış içerisinde yaşayan gayrimüslimler, Osmanlı Devletinin çöküş sürecine girmesiyle birlikte,

 Emperyalist Batılı Devletlerinde yardım ve desteğiyle kendi milli devletlerini kurmak için ayaklanmışlardır

SAYFA 159

1-Yunanistan’ın sözde Pontus Rum iddiaları ile ulaşmak istediği amacı nedir?Açıklayınız.

 

İngiltere, Fransa ve Rusya’nın desteğini alan Yunanistan; eski Bizans İmparatorluğu’nu

 canlandırmak ve büyük Yunanistan’ı kurmak için Osmanlı Devleti’nden Kıbrıs, Girit, Batı Anadolu,

 Ege Adaları, İstanbul ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ni almak istiyordu.

 adını koyduğu bu amacını gerçekleştirmek için Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünden faydalanarak

 Osmanlı topraklarını işgale başladı.

 

2-Doğu Karadeniz Bölgesi’nin nüfus yapısı nasıl oluşmuştur?

 

Tarih öncesi dönemden itibaren yerleşime açılan Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan topluluklarla ilgili en eski bilgiler, M.Ö. XVI. yüzyıl orta-larında yörede bulunan Gaşkalar’a kadar uzanır. Ancak bu topluluğun M.Ö. VIII. yüzyıl başlarında Dicle boylan ile Kızılırmak’ın alt kısmına indiği dönemde Kafkasya’dan güneye inerek Karadeniz bölgesine gelen topluluklarla birlikte göçler devri de başlamıştır

SAYFA 161

1-Megali İdea nedir? Yunanistan bu ideali gerçekleştirmek

 için Türkiye’den nereleri almak istiyordu?

 

İngiltere, Fransa ve Rusya’nın desteğini alan Yunanistan; eski Bizans İmparatorluğu’nu

 canlandırmak ve büyük Yunanistan’ı kurmak için Osmanlı Devleti’nden Kıbrıs, Girit, Batı Anadolu,

 Ege Adaları, İstanbul ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ni almak istiyordu.

 adını koyduğu bu amacını gerçekleştirmek için Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünden faydalanarak

 Osmanlı topraklarını işgale başladı.

 

Batum’dan İnebolu’ya kadar uzanan heryeri almak ve bölgede

 Samsun merkezli Pont devletini kurmak ve Yunanistan’a bağlamak istiyorlardı.

 

 

2-Pontus isyanı ne zaman ve nasıl sonuçlandırılmıştır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükûmetince 10.000 kişilik merkez ordusu kuruldu.

 Daha sonra bu sayı 20 bine çıkarıldı. Merkez ordusu Rum çetelerinin ayaklanmalarını bastırmak

 üzere 1921 yılında harekete geçti.

 

Millî mücadelede en uzun süren Pontus ayaklanması 1923′te

 tamamen sona erdirildi. Rum ayaklanmasının bastırılmasında

 Giresun civarında faaliyet gösteren Kuvayımilliye şeflerinden

 Topal Osman’dan yardım alındı. Dört yıl süren bu ayaklanmada

 10.886 Rum çeteci yakalandı. Bölgede kalan Rumların

 çoğuYunanistan’a göç etti.

 Bu tarihî gerçeklere karşıYunanistan 1985 yılından itibaren

 Pontus isyanını bir soykırım olarak gündeme getirmeye çalıştı.

Uluslararası görüşmelerde Türklerin 350.000 Pontuslu’yu

 öldürdüğünü ileri sürdü ve 19 Mayıs gününü Pontus

 SoykırımınıAnma Günü ilan eden bir yasa çıkardı

SORU : Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti söz konusu olduğunda ikiyüzlü siyaset izlemelerinin

 nedenleri neler olabilir?

 

Avrupalılar Hristiyan halkların Osmanlı Devleti egemenliğinde yaşamasını bir türlü hazmedememişlerdir.

 

Avrupa devletleri her zaman ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek ve korumak amacına yönelik hareket etmişlerdir.

 Osmanlı Devleti ve Avrupa Devletlerinin dünya görüşü birbirinden tamamen farklıdır.

Bu yüzden çıkarları söz konusu olunca başka devletlere karşı Osmanlıyla ittifak yapmış,çıkarı bitince, Osmanlı

devletini bölüp parçalamak için elinden geleni yapmıştır.

kaynak:odevcevaplari.com