9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134-137-139-142-147

Kardelen tarafından yazıldı.. Yayınlanma 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 134.Sayfa: DüşüneLim:

 

1)Medrese görülmektedir.Medreseler ise eğitimle ilgilidir.En belirgin özellik eğitime önem vermeleridir.

2)İslam dinini benimsemelerinin nedenleri arasında;son din olması,akla mantığa gerçeğe uygun olmasıdır.

134.Sayfadaki kırmızı yazılı soru:

-Türkler açısından sonuçlarında İslam dinini tanıyıp Müslüman olmuşlardır.Dünyatarihi açısından ise Müslüman Araplar kağıt üretmeye başlamış ve aynı zamanda imal ederek medeniyeti hızlıca yaymışlardır.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 135.Sayfa:

 

1.Kırmızı Soru:

-Kağıt üretiminin sonrasında Müslümanlar Araplar imal etmeye başlamış ve ticari ilişki ile de medeniyetin yayılmasında rol oynanmıştır.

2.Kırmızı Soru:-Türklerin Abbasiler döneminde görev almaları ve Araplar arasında üste çıkmalarıdır.

137.Sayfa CevapLayaLım sorusu (şema) :-Mısırın çeşitli dönemlerde farklı devletlerle yönetildiğini görüyoruz.Özellikle bu yönetenlerin Türk kökenli olması da dikkat çekiyor.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 138.Sayfanın Cevapları:-Büyük mimariyle güzel cami kurmuş hizmete sunmuştur.Halkı refaya yükseltmiş ve din ayrımı yapmadan eşit görmüştür.

139.SAYFA:

 

Düşünelim:

1)İlk Türk-İslam devletlerinde bu türk eserlerin yapılması onların mimari eser bakımından mimari bakımdan geliştiğini gösterir.Göçebe hayattan yerleşik hayata geçmişlerdir.

2)

Dandanakan:1040 yılında Selçuklar ve gazneliler arasında yapılan savaş.

Kınık:Oğuz Türklerin 24 soyundan biri.

Divan-ı Lügati-i Türk:Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Türkçe-Arapça sözlük.

Batınilik:Tanrı bilimi olan iç görüş.

Kutadgu bilig:Karahanlı devletinde 11.yy’da yazılan eser.

Sultan:Padişah.

Nizamiye Medreseleri:Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir nizamimülk’ün anısıyla anılan medreseler.

Buhara:Orta Asya’da en eski şehirlerden biri.

Semerkant:Özbetiskan’ın güney kesimindeki kent.

3)Türklerin geçmişini bilmek islamiyeti bilmek demektir.Yani burada Türklerin geçmişi ile İslamiyet arasında bir bağ kurulmuştur.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 139.Safa Kırmızı YazıLı sorunun cevabı:

-Orta Asya^da kurulan ilk Türk Devletidir.İslamiyetin Türkler aradınsa yayılması için çalışmalar göstermiştir.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 140.Sayfa Yorum Cevabı:

-Müslüman şehirleri eşittir.Birçok saldırıya uğramış ve el değiştirmiştir.Avrupa devleti ise yeni saldırılara karşı karşıyadır.Şehirdeki saldırganlar kilise ve kasabaları yakıp yıkıyorlardı

141.Sayfa 1.Yorumlamanın Cevabı:-Bireyler iç içe oluğ toplum ve devlet yaşamında en iyi şekilde düzenlemelerin eksik olduğu,bilgi,düşünce ve anlayışın var olmadığıdır.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 141.Sayfada 2.Yorumlamanın Cevabı:-Devletin başında olanların doğru iş yapması halkında doğru iş yapmasına neden olur.Rüşvet alınmaması,yönetimde ayırmalıklar olmayacak,eşitlik olacak.Yönetimdekiler milletin can ve mal güvenliğinden sorumluluğudur.

 

142.Sayfanın CevapLarı:

 

CevapLayaLım:

 

2)İslam devletindeki ilk kitap.Türklerin Araplaşmasını önlemiştir.Türkler benliklerini korumuşlardır.1)Türk kültürünü koruma,Türk dilinin arap dili karşısında üstün olduğunu kanıtlamaya çalışılmıştır.

CevapLayaLım:

 

2)Çeşitli eserler yaparak Türklerin gelişmesini sağlamıştır.Çelişkileri,yanlışları dile getirerek halkı bilgilendirmişler toplumu daha iyi noktalara yükseltmiştir.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 144.Sayfanın Cevabları :

Kırmızı yazılı sorunun cevabı:

-Abbasi halifelerinin yanında yer alması islamiyeti yaymıştır.

 

145.Sayfanın Cevabı:

-Minyatüre bakılarak o gün kü savaş teknolojisinde okların kullanıldığını ve şehirlerin surlar ile korunduğunu görüyoruz.

-Gazneliler döneminde yönetim anlayışında;

*Hakkı olanların kazanması,

*Adaletin hüküm sürmesi,

*İnsanlardan ve malından sorumlu olması,

*Manzumun yanında olması,

*Halkın geçimine dikkat etmesiyle iyi bir devlet anlayışının olduğunu görüyoruz.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 146.Sayfa :

Kırmızı yazılı soru :

-Bu davranışı ile yönetime başka açılardan ve daha geniş alanda akıl ve mantığıyla , yasalara dayalı olarak ilerlemekte olduğunu anlıyoruz

Yorumlama sorusunun cevabı:

1)Gazneli ve karahanlı devletinden büyük olması ve devletleri ortadan kaldırması açısından rahatsız olmuşlardır.

2)Ayrı ayrı devleti yok etmek zor olucağından , bir bütün olarak Selçuklulara karşı güçlerini birleştirip ittifak kurmuşlardır.

3)Siyasi açıdan yanlıştır.Sebebi ise metinde de verildiği gibi görüşmek için çağırıyor ve hapsediyor.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 147.Sayfanın CevabLarı :

Kırmızılı soru :

-Gaznelilerin aLeyhine olmutur.Selçuklular devleti kurarak coğrafyasını genişletmiştir.

9. Sınıf, Tarih, Ders, Kitabı, Cevapları, Sayfa, 134-137-139-142-147