9.Sınıf Biyoloji Kitabı Etkinlik Soru Cevapları

Kardelen tarafından yazıldı.. Yayınlanma 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

 9.Sınıf Biyoloji Kitabı Etkinlik Soru Cevapları

 

BİYOLOJİ

 

B bölümü

1-d

2-y

3-y

4-d

5-d

6-y

7-y

 

C bölümü

1-a

2-e

3-c

4-c

5-d

6-d

7-e

8-b

9-d

10-c

11-b

12-c

13-a

14-c

16-e

 

 

BULMACA

 

YATAY

1-timin

4-primidin

6-mitokondri

9-asit

14-atp

15-vitamin

16-golgi

17-lamel

19-ökaryot

21diyaliz

22-minarel

23-difüzyon

 

DÜŞEY

1-turgor

2-nişasta

4-ph

7-tuz

8-kitin

10-tepki

11-aktivatör

12-üreme

13-diploit

18-ozmoz

20-rna 

 

BOŞLUK DOLDURMA

1-DNA

2-BESİN FOTOSENTEZ

3-ZAR SİTOPLAZMA VE ÇEKİRDEK

4-İNORGANİK VE ORGANİK

5-PROKARYOT

SAYFA 67

 

 

1-) Asitlik ve Bazlık Dengesi

2-) Çok karbonu ve şekeri vücuda alır

3-) Vücut dENGELER

4-) Yapmadık

5-) H+ iYONU

6-) Yapmadık

7-) Yapmadık

8-)Yapmadık

9-) E

10-) B

11-)D

12-) A

 

Sayfa 100 :

 

Ribozom= 5

Golgi Cisimliği= 4

Lökoplast= 9

Kroloplast= 8

Sentrozom= 7

Mitokondri= 6

Sitoplazma= 1

Lizozom= 2

Koful= 10

Endoplazmik Retikulum= 3

Sayfa 104

 

 

 

Karşılaştırılan Prokaryot Hücre Ökaryot Hücre

özellikler

 

Çekirdek...................... ...........................X.. ......

Hücre Duvarı...............X........ .............................. ..

Kapsül........................ X............................. ...........

DNA........................... X............................. ............

Canlı grupları ...............X(bakteri,arkel er).......X(Bitki,hayvan,manta r)

Organelleri................... .............................. .X...........

sf:109

 

tablo:

hayvan hücresi-bitki hücresi

yok-var

var-yok

yok-var

küçük ve çok sayıda-büyük ve az sayıda

var-yok

yok-var

yok-var

 

sf:110

şekilde yukarıdan aşşagıya dogru

1-7-2-8-3-9-4-5

3.mikrotübüller:yapıları sert,içi boş çubuklardır

4.lizozom:hücre içi sindirim yapar

 

Sf:111

6.esnek değil,seçici geçirgen

şekil yukarıdan aşşagıya dogru

6-1-7-2-8-6-9-4-10

Sayfa 113 :

 

 

Yatay

1.Timin

4.Primidin

6.Mitokondri

9.Asit

14.ATP

15.Vitamin

16.Golgi

17.Lamel

19.Ökaryot

21.Diyaliz

22.Mineral

23.Difüzyon

 

DÜŞEY

1.Turgor

2.nişasta

4.PH

7.tuz

8.kitin

10.tepki

11.aktivatör

12.üreme

13.diploit

18.ozmoz

20.RNA

Sf:114

 

1.Soru:

# Komşu hücrelerle iletişimi ve madde alışverişini sağlamak,

# Hücreyi dış ortamdan ayırır.

# Hücreye şekil verir.

# Madde giriş-çıkşını düzenler.

# Canlı yapıdadır.

# Kalınlığı 6-10 nm'dir.

# Protein, yağ ve karbonhidratlardan oluşur.

# Aktif taşıma olayını düzenler.

# Hücrenin beslenmesine yardımcı olur.

# Komşu ve yabancı hücreyi bulur.

# Hücreyi alınacak hormonları tanır.

# Hücrenin yıpranan kısmını onarır.

# Metabolizma atıklarının dışarı atılmasını sağlayarak iç ortamı düzenler.

2.Soru:

Difüzyon

Endositoz

Ekzositoz

Ozmoz

3.Soru:

Bu sorunun cevabını tam olarak bilmiyorum ama şöyle deyim.

Bakteri ve mantar hücreleri kendisinden daha yogun bir ortama konulursa büzülür.

4.Soru:

Aktif Taşımanın Özellikleri

• Enerji harcanır.

• Taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğrudur.

• Canlı hücrelerde görülür.

• Enzimler kullanılır.

5.Soru:

Sitoplazmanın bileşiminde en fazla su ( e-?) bulunur. Geri kalanı da proteinler, yağlar, karbonhidratlar, tuzlar, vitaminler, hormonlar ve çeşitli iyonları kapsar. Yumurta akı kıvamında bir yapıdadır.

8.Soru:

a.Hücre yapısı

b.beslenme

c.hareket

d.büyüme

e.üreme

f.solunum

g.sindirim

h.boşaltım

ı.sentez

Açıklama isterse allah yardımcınız olsun...

9.Soru:

Monosakkaritler (Monosakkarit): Basit şekerler, tek yapılı şekerler (Örnek; Glikoz: kan şekeri, üzüm şekeri, Fruktoz: meyve şekeri).

 

Disakkaritler (Disakkarit): Çift yapılı şekerler (Örnek; Sukroz (sakkaroz): şeker pancarı veya şeker kamışı şekeri, Laktoz: sütün içindeki şeker, Maltoz: tahıl ve baklagillerdeki şeker).

 

Polisakkarit (Polisakkaritler): Çoğul yapılı şekerler (Örnek; Nişasta: bitki tane, tohum ve yumrularındaki şeker, Selüloz: bitkilere destek görevi yapan insanların sindiremediği çoğul şeker, Glikojen: hayvan ve insan vücudunda olan karbonhidrat).

 

Birleşik karbonhidratlar (çoğul şekerler yapısındadırlar): Karbonhidratlarla proteinlerin birleşmesiyle oluşurlar. İnsan vücudu tarafından yapılırlar. Kan grupları olan A, B ve Rh bu tip birleşik karbonhidratlardır.

10.Soru:

a.Proteinler hayvan vücudunda organların ve yumuşak dokuların yapı unsurudur.

b.Büyüme ve erginlik dönemlerinde yeni dokuların yapılmasında etkindirler.

c.Yıpranan dokuların onarılması işlevine sahiptirler.

d.Enzimlerin ve hormonların yapımında görev alıp yapılarında bulunurlar.

e.Sinirsel uyarıların iletiminde rol oynarlar.

f.Canlıya destek olma ve hareket olanağı sağlamada görev alırlar.

g.Vücudun hastalıklara karşı dayanıklılığında ve hastalık etkenlerine karşı korunmada kullanılırlar.

h.Oksijen ve diğer maddelerin vasküler yolla taşınmasında görev alırlar.

ı.Kanın pıhtılaşmasında rol oynarlar.

i.Su ve elektrolit dengesinin korunmasında doğrudan yada dolaylı olarak görevleri vardır.

11.Soru:

a.Sıcaklık: Optimum noktanın biraz üzerinde enzimler etkisiz olmasına karşın, sıcaklık düşünce tekrar etkili hale geçebilirler.

 

b.pH: Enzimler pH değişimine karşı çok duyarlıdırlar. Genellikle çok fazla asidik ve alkalik ortamda etkisizdirler

 

c.Enzim/Substrat Derişimi: Eğer pH ve sıcaklık sabit tutulursa, enzim/substrat derişimi arasındaki orana bağlı olarak bir tepkime hızı görülür.

12.Soru:

TSGSATGAS

AGSGTASTG

13.Soru:

Bugünkü anlamda hücre teorisi;

-Bütün organizmalar bir ya da daha fazla hücreden meydana gelir.

-Hücreler bütün organizmaların yapı ve işlevlerinin temel taşıdır.

-Yeni hücreler var olan hücrelerin çoğalmasıyla oluşur.

-Canlının kalıtım maddeleri hücrelerde bulunur.

sy:115

dogru/yanlış

1.D

2.Y

3.Y

4.D

5.D

6.D

7.Y

8.Y

9.Y

10.D

Boşluk doldurma

1.DNA

2.organik,fotosentez

3.zar,sitoplazma ve çekirdek

4.inorganik,organik

5.prokaryot

6.dehidrasyon

7.yapı,hidroliz

SF:115-116

çoktan seçmeli sorular

1.A

2.E

3.C

4.C

5.D

6.E

7.D

8.D

9.B

10.E

11.E

12.D

13.A

14.A

15.C

16.B

sf:130

 

1.Sınıflandırmanın amacı:

Sınıflandırmanın esas amacı, yeryüzünde bulunan canlıları, akrabalık ilişkilerine göre gruplandırmak ve bu sayede de düzenli bir sistem içinde çalışılmasını kolaylaştırmaktır.

2.aristo canlıları nasıl sınıflandırmıştır:

Aristoteles, günümüzden yaklaşık 2300 yıl önce yaptığı sınıflandırmada canlıları yaşam ortamlarına göre (havada, karada ve suda yaşayanlar) gruplandırmıştır. O gün için bu sınıflandırma, ilerici bir özellik taşıyordu. Canlıları “benzer” özelliklerine göre sınıflandırarak onları daha sistemli bir şekilde incelemeyi amaçlıyorlardı.

3.Linnaneus canlıları sınıflandırırken...:

Bitkilere "Species Plantorum",hayvanlara"Systema Naturea" olarak yapmıştır.Sistematik zoolojinin temelini oluşturmuştur.Hayvanlar alemini klasislere,klasisleri ordalara,ordaları cinslere,cinsleri türlere ayırmıştır.

4.Soy oluşumları

Bireysel gelişim

 

 

5.c

6.d

7.d

8.c

9.d

10.e

11.e

12.d

13.d

201 :

 

 

 

1.) Sınıflandırmanın esas amacı, yeryüzünde bulunan canlıları, akrabalık ilişkilerine göre gruplandırmak ve bu sayede de düzenli bir sistem içinde çalışılmasını kolaylaştırmaktır.

2.) Sınıflandırmada kullanılan basamaklara takson basamakları denir.(Taxon=sınıf ve Taxonomy=sınıflandırma)En çok kullanılan takson basamakları şunlardır:

Domain

Âlem

Filum/Şube (Hayvanlar) ya da Bölüm (Bitkiler)

Sınıf

Takım

Familya

Cins

Tür

Alttür

Varyete

Kültivar

Form

Klon

Hibrid

5.)bu sorudan pek emin değilim ama şöyle cevaplayabilirim..Siyanobakter iler doğada oksijen dengesini korurlar..Fakat oksijen metanojenlere zehir etkisi yapar..Bu yüzden..

6.)bunlar için 1 benzerlik ve farklılık söyleyebilirim..

benzerlik:Algler klorofil pigmenti bulundurdukları için fotosentez yaparlar.Bitkiler de.

farklılık:çok hücreli alglerde doku farklılaşması yoktur.bu nedenle gerçek kök,gövde,yaprak gibi organları gelişmemiştir..

3.Süngerler ev temizlğinde, ilaç sanayinde kullanılır.Midye, yengeç, karides ve özellikle balık önmeli besin kaynağıdır.Bazı hayvanlarda da insanlar için hastalık yapıcıdır.Örneğin: tenyalar

 

4.Gül, lavanta, yasemin, nane, limon, leylak gibi bitkiler içerdikleri eterik yağlar sayesinde hoş kokuludur ve kolonya, parfüm üretiminde kullanılır.Pamuk, keten, ebegümeci gibi bitkiler tekstil sanayinde ham maddedir.

 

5.Metanojenler Karbondioksit kullanırlar, metan gazına çevirirler.Siyanobakteriler ise karbondioksitle fotosentez yaparlar.

 

9.Meşe ağacında Melisten doku vardır karayosunda yoktur...

 

9.Sınıf Biyoloji Kitabı Etkinlik Soru Cevapları